Efter ett tiotal installationer kan Stockholms allmännyttiga bostadsbolag inte dra någon entydig slutsats att individuell mätning (IMD) ger lönsamhet och energibesparing.  Därför ska det inte vara standard i beståndet. Man ser inte ens vinst med mätning av varmvatten.

Allt fler allmännyttiga bostadsbolag inför individuell mätning av värme och vatten i delar av sina husbestånd. Tanken är att hyresgästerna ska spara när de måste betala för energin.
Bolagen börjar nu få ganska djupa erfarenheter, och kan dra slutsatser. Hos bolagen i Stockholm – Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem – har erfarenheterna lett till ett gemensamt ställningstagande av företagens tre miljöchefer.

Ingen lönsamhet
Installationerna hittills tyder inte på lönsamhet och energibesparingarna har inte övertygat. Vad gäller mätning av värme har man funnit att besparingspotentialen är mycket liten i hus med injusterade värmesystem och med centralstyrning av en inomhustemperatur på 20-21 grader. Besparingen täcker inte IMD-systemets investerings- och driftkostnader.
Inte ens den vedertagna sanningen att varmvattenmätning kan vara lönsamt tycks hålla för bolagens erfarenheter.
Svenska Bostäder har utvärderat IMD med varmvatten i sju fastigheter, några även med värmedebitering.
– Vi har trott det fanns en besparingspotential inom varmvatten, men har inte kunnat verifiera någon besparing som skulle göra det lönsamt,
berättar Pia Hedenskog, som är energiingenjör vid Svenska Bostäder.
– Våra projekt avser nyproduktion eller större ombyggnationer så vi har ingen säkerställd användning före införandet av IMD att jämföra med,
men mätningar efter avslutad debitering visar att förbrukningen är ungefär densamma några år efter att debitering har avslutats.
 
Svaren inte entydiga
Pia Hedenskog hänvisar till en kundenkät till området Blå Jungfrun, Stockholms första passivhusområde med hyresrätt. 80 procent svarade att IMD lett till att man ändrat sin förbrukning av varmvatten. Men vid en jämförelse har området samma förbrukning per kvadratmeter och person som det övriga beståndet.
Familjebostäder har prövat IMD i några få objekt men tänker inte gå vidare, uppger miljöchefen Helena Ulfsparre.
– I en del fall gjorde hyresgästerna besparingar, i andra inte. Resultaten är inte entydiga och vi har inte fått något statistiskt underlag som talar för vad IMD bidrar till. Vi har inte tillräckligt underlag för att gå vidare.
Inte heller Familjebostäder har fått bra resultat på varmvattenmätning.
Erfarenheten är att man måste spara ganska mycket varmvatten för att bekosta mätare och administration.
 
Negativa reaktioner
Hon berättar om försök där hyresgästerna slapp belastas med dessa driftkostnader, vilket innebar att hela den ekonomiska vinsten med varmvattenbesparingen gick till hyresgästen.
– Det som hände var att några sparade väldigt mycket, men de fick mindre pengar tillbaka än vad de trott. Som mest fick de kanske tillbaka 100 kronor per månad, säger Helena Ulfsparre.
Hon berättar om hyresgäster som reagerade. Det var för stor uppoffring för ett litet resultat. Så Familjebostäder ligger lågt med fler försök med varmvattenmätning och debitering tills vidare. 

Inväntar EU-besked
Ett annat skäl till Stockholmsbolagens avvaktan är avsaknad av avtal med hyresgästerna som ger möjlighet att debitera.
– Det är ju ingen idé att installera mätare som vi inte sedan kan använda, säger Helena Ulfsparre.
Ytterligare en orsak till att bolagen dragit åt bromsen, är att bostadsbolagen vill avvakta EU-direktiv kring individuell energimätning, som väntar på att införas i svensk lag.
Men enligt de kontakter Helena Ulfsparre haft finns inga tecken på att något konkret lagförslag är på gång. Hon konstaterar att om IMD ska införas så är det knappast energiskäl som blir drivkraften:
– Vi avvaktar eventuell lag, eller hyresavtal som gör att vi måste.
 

Kan bli aktuellt senare
De tre bolagen tänker dock fortsätter att följa IMD-marknaden. När ekonomi och teknik utvecklats, och en fungerande debiteringsmodell tagits fram, kan det bli aktuellt igen.
Hos Svenska Bostäder är det inte uteslutet med fler IMD-installationer om en bedömning kan visa lönsamhet, uppger Pia Hedenskog.
– Med stor sannolikhet har vi ett projekt på gång senare i år på Järva inom projekt Hållbara Städer, upplyser hon.
Stockholmshem har inte haft några egna projekt med individuell mätning av varmvattenförbrukning.

UPPDATERING EFTER 29 SEPTEMBER

I dag röstades ett reviderat energieffektiviseringsdirektiv igenom i Europaparlamentet.

– Bra att EU-parlamentet satte ner foten, och framför allt på att kravet på IMD (individuell mätning av värme och varmvatten) har ersatts av en skrivning om att hänsyn ska tas till kostnadseffektivitet och vad som är tekniskt möjligt vid installationer för IMD.

Sverige har nu cirka 1,5 år på sig att anpassa den svenska lagstiftningen till det nya energieffektiviseringsdirektivet (EED).

Men det finns de som tycker att EED blivit urvattnat då ett obligatoriskt IMD blivit frivilligt.
EU-kommissionen fick inte igenom sitt ursprungliga förslag enligt vilket mätning av el, gas, värme, kyla och varmvatten alltid skulle ske individuellt. När det gäller individuell mätning av värme och varmvatten i flerbostadshus blev kravet i direktivet i stället kopplat till en bedömning av vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart.

I den text som EU-parlamentet i dag godkände finns således en skrivning om att installationer av individuell mätning ska ta hänsyn till kostnadseffektiviteten och vad som är tekniskt möjligt.

Kraven på installation av mätare i flerbostadshus riskerar annars att bli mycket kostsamma för fastighetsägarna, utan att man för den skull får någon garanti för att energieffektiviseringen i sig ska kunna finansiera den nödvändiga investeringen.